ศาลแขวงเวียงป่าเป้า


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงเวียงป่าเป้า ม.6 ถนนเชียงราย - เชียงใหม่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทร 053 781560 โทรสาร 053 781559

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า เข้าร่วมประชุมการซักซ้อมความเข้าใจผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ กับสำนักแผนงานและงบประมาณ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า เข้าร่วมประชุมการซักซ้อมความเข้าใจผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ กับสำนักแผนงานและงบประมาณ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564


เอกสารแนบ