ศาลแขวงเวียงป่าเป้า


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงเวียงป่าเป้า ม.6 ถนนเชียงราย - เชียงใหม่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทร 053 781560 โทรสาร 053 781559

ประกาศศาลแขวงเวียงป่าเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแขวงเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศศาลแขวงเวียงป่าเป้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแขวงเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศศาลแขวงเวียงป่าเป้า
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทาการศาลแขวงเวียงป่าเป้า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารแนบ